< meta name="twitter:url" content="https://olmet.pl/"/>

Sieć zbierania pojazdów

Od 1.01.2016 r. zmieniły się przepisy recyklingu pojazdów - wprowadzający pojazdy mają obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów!

Uwaga! Wprowadzający pojazdy (PRODUCENCI i IMPORTERZY - dealerzy i handlarze pojazdów), firma OLMET - profesjonalna stacja demontażu pojazdów, wychodząc na przeciw zmianom w przepisach o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (zgodnie z nowelizacją Ustawy z dn. 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) zapewnia sieci zbierania pojazdów.


Nowe przepisy KROK po KROKU:
1. WPROWADZAJĄCY POJAZDY - przez wprowadzających pojazdy rozumie się przedsiębiorców będących producentami pojazdów lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. Mowa zatem o profesjonalnych producentach i importerach prowadzących działalność w zakresie handlu samochodami.

2. SIEĆ ZBIERANIA POJAZDÓW - obejmująca terytorium kraju ma zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

  • podmioty wprowadzające nie więcej niż 1000 pojazdów/rok zobowiązane są do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach (firmy działające zazwyczaj lokalnie, a nie przez dealerów na terenie całego kraju, tworzące sieć w danym województwie),
  • podmioty wprowadzające powyżej 1000 pojazdów/rok (producenci i profesjonalni importerzy, wprowadzający głównie nowe pojazdy - wydający karty pojazdu) zobowiązane są do zapewnienia sieci zbierania pojazdów składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie, w różnych miejscowościach, a zatem co najmniej 48 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów na terenie kraju
3. WPROWADZANIE POJAZDÓW - na terytorium kraju następuje z dniem:
  • wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi - w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju,
  • dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu,
  • wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
4. SPOSÓB STWORZENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW - na podstawie umów zawieranych wyłącznie ze stacjami demontażu pojazdów (w formie pisemnej pod rygorem nieważności).

 

5. DOTYCHCZASOWA OPŁATA RECYKLINGOWA - z dniem 1.01.2016r. nastąpi całkowite zniesienie tzw. opłaty recyklingowej (500 zł za używane auto) pobieranej dotychczas od podmiotów niebędących przedsiębiorcami, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, oraz wprowadzających, którzy nie mieli jak dotąd obowiązku zapewnienia sieci.

6. OKRES KARENCJI - wprowadzający pojazdy będzie zwolniony z opłaty za brak sieci do 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

7.WYSOKOŚĆ KARY ZA BRAK SIECI - do 20 zł za brak jednej stacji demontażu w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu tego roku. Przy czym maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wyniesie 20.000 zł.

8. OBOWIĄZKI STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW - prowadzący stację demontażu będzie zobowiązany do przyjęcia nieodpłatnie każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, posiadającego cechy identyfikacyjne pojazdu. O ile:

  • pojazd wycofany z eksploatacji został zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państwa członkowskiego (EFTA);
  • pojazd wycofany z eksploatacji:
-nie jest niekompletny,
-nie zawiera odpadów, które zostały do niego dodane.

OLMET to największy na Śląsku recykler pojazdów. Na przestrzeni ostatnich kilku lat za demontaż pojazdów OLMET został wielokrotnie wyróżniony w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" organizowanym już od ponad dekady pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Na sieć zbierania pojazdów OLMET składają się:

 

  • stacja demontażu pojazdów w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 15
  • punkt zbierania pojazdów w Rybniku przy ul. Podmiejskiej
  • punkt zbierania pojazdów w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 22

Każdy z naszych punktów zbierania pojazdów wraz ze stacją demontażu pojazdów „OLMET” zobowiązany jest do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych  w trakcie naprawy (na warunkach określonych we ww. Ustawie).

Stacja demontażu pojazdów „OLMET” została wyróżniona przez kapitułę konkursu „Przyjaźni Środowisku” przede wszystkim za inicjatywę propagowania recyklingu materiałów poprzez złomowanie pojazdów, stanowiących ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Wierzymy, że razem z Wami, przekazującymi zużyte pojazdy do profesjonalnej stacji demontażu pojazdów, jaką jest OLMET, poprzez recykling pojazdów chronimy środowisko.