§ 1 DEFINICJE 

 1. Sprzedawca – OLMET Przemysław Oleś spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, (dawniej OLMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000380781, REGON: 241895473, NIP: 6452522800.
 2. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem https://olmet.pl/sklep/.
 3. Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności oryginalne torby wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Dzień roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
 10. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
 11. Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.
 12. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://olmet.pl/sklep/ jest prowadzony przez OLMET Przemysław Oleś spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, (dawniej OLMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000380781, REGON: 241895473, NIP: 6452522800
 2. Dane kontaktowe:
  a. adres pocztowy: ul. Towarowa 15, 42-600  Tarnowskie Góry; 
  b. adres poczty elektronicznej: biuro@olmet.pl;
  c. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta i jego godziny pracy: 32 768 32 13, pon.-pt. 8:00-16:00.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć Umów Sprzedaży Towarów zawieranych przez Strony.
 5. Treść Regulaminu wiąże strony, o ile strony wyraźnie nie ustaliły, że całość lub część postanowień zawartych w Regulaminie nie znajduje zastosowania przy realizacji danej umowy.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  b.  posiadanie przeglądarki internetowej:
  – Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  – Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  – Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  – Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  – Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.
 7. Klientem Sklepu może być wyłącznie:
  a. pełnoletnia osoba fizyczna lub
  b. osoba prawna, lub
  c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 3 REJESTRACJA I LOGOWANIE 

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://olmet.pl/sklep/ 
 2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie ma możliwość śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 5. Zarejestrowanie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu e-mail oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. 

§ 4  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY 

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Wyjątkowo, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia.
 3. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych na stronie Sklepu.
 5. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 6. Koniecznym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu. 
 7. Elementem procedury składania Zamówienia jest także podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 8. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu skompletować Zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”( lub innej równoznacznej). Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  a. imię i nazwisko Klienta,
  b. adres Klienta,
  c. numer telefonu Klienta,
  d. adres e-mail Klienta,
  e. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu.
 10. W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Potwierdź zakup” (lub innej równoznacznej) formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Towarów wraz z podatkami, a także o opłatach za dostarczenie Towarów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.
 11. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Potwierdź zakup” (lub innej równoznacznej) wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 12. Niezwłocznie po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie e-mail potwierdzający zawarcie umowy. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwi mu m.in. ustalenie statusu realizacji zamówienia.
 13. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z Towarem. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania mu faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o chęci otrzymania jej w formie papierowej.
 14. Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować Zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli
  o anulowaniu może zostać złożone poprzez kontakt pod adresem e-mail: zlomszlachetny@olmet.pl. Powyższe uprawnienie do anulowania Zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 5 PŁATNOŚCI 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  a. za pośrednictwem serwisu imoje – szybka płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909,
  b. gotówką w oddziałach firmy OLMET,
  c. przelewem tradycyjnym na rachunek ING Bank nr 21 1050 1230 1000 0090 8089 9439, którego właścicielem jest OLMET Przemysław Oleś spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry.
 2. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia, z tym że wybór płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski.
 3. Klient dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z Zamówieniu w terminie 24 godzin od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę. 

§ 6 DOSTAWA 

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „Potwierdź zakup” (lub innej równoznacznej) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Klienta. 
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. 
 3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wybranym sposobu dostawy, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa, znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Koszty dostawy.
 4. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia. 
 5. Dostawy będą realizowane w terminie do 4 dni kalendarzowych.
 6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
 7. Termin dostawy biegnie:
  a. w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze – od chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie Zamówienia, 
  b. w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – od chwili autoryzacji płatności przez system PayU, Przelewy24 (PayPal), Blue Media.
 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§7 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Należy mieć jednak na uwadze, że Towar stanowią torby wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu (pasów bezpieczeństwa oraz poduszek powietrznych). 
 2. Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres zlomszlachetny@olmet.pl lub pisemnie listem na adres: ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry. 
 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce Formularz zwrotu towaru.
 5. Klient korzystający z usługi Konta może również złożyć reklamację w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się na swoje Konto.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi oraz z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy jest obowiązany dostarczyć rzecz na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry. W tym celu Klient proszony jest o skorzystanie z opcji dostawy Kurierem Inpost z odbiorem przesyłki spod adresu wskazanego przez Klienta w Formularzu zwrotu towaru.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji.
 8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). 
 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlomszlachetny@olmet.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Zwrot”.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępna jest pod adresem: https://olmet.pl/polityka-prywatnosci/

§10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani  przez umieszczenie pod adresem Sklepu https://olmet.pl/sklep/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu https://olmet.pl/sklep/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności, Klienci, którzy dokonali w Sklepie rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. 
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Załącznikami do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 roku. 
χ

Subskrypcja dla firm

Dołącz do subskrypcji aby otrzymać cennik hurtowy

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na otrzymywanie od OLMET informacji handlowych na wskazany wyżej adres email.

Wyślij

Fundusze Europejskie - Program Regionalny